• Westec Albania, Street Dritan Hoxha, Tiranë, Shqipëri